Skip to main content

Infodrad avloppsledning genom nöjesparken Liseberg

| Avloppsrallarna AB | Nyheter

Göteborg Stad Kretslopp och vatten har tillsammans med entreprenören Avloppsrallarna infordrat en 1.120 meter lång kombinerad avloppsledning i dimensionen 1500 mm genom bland annat Lisebergs nöjespark.

- Det var ett svårt och unikt projekt för både oss och entreprenören och vi har lärt oss mycket under upphandlingen och genomförandet av projektet, säger projektingenjör Antje Koppen vid Kretslopp och vatten.

Bakgrunden till projektet är att Göteborg har en del inläckage i sina ledningar och därför aktivt försöker jobba med att ta bort tillskottsvattnet. Tio års medelvärde för tillskottsvatten ligger i Göteborg på 57 procent och nuvarande målvärde i åtgärdsplanen för avlopp är 50 procent.

Den aktuella projektsträckan ligger inom avrinningsområdet för Kodammarnas pumpstation, där omkring en fjärdedel av avloppsvattnet från Göteborg pumpas till reningsverket Ryaverket. Medelflödet är cirka en kubikmeter per sekund. Den kombinerade avloppsledningen går längs med och under Mölndalsåns nivå. Vid flödesmätningar 2014 konstaterades att det fanns en hel del basinläckage i området och ledningssträckan längs Nellickevägen valdes ut för noggrann undersökning eftersom där fanns mest inläckage. Aktuella avloppsledningarna lades under 1940-talet och betongen visade sig även vara porös. Det uppskattade inläckaget i ledningen var 120 liter per sekund.

Under projektet infordrades 1.120 meter kombinerad avloppsledning i dimensionen 1500 mm med glasfiberarmerat foder från Impreg, som härdades med UV-ljus. Strumpan var 17,6 till 18,5 mm tjock och vägde cirka 15 ton per 100 meter. Samtidigt slammades och tätades genom injektering 15 brunnar.

Flexibelt foder
Projektet utfördes under tiden april till mitten av juni av Avloppsrallarna AB. Projektet utfördes som förnyad konkurrensutsättning grundat på det ramavtal som heter Flexibelt Foder.

- Vi valde infodring med flexibelt foder på grund av att det betydde begränsade ingrepp i området. Entreprenören behövde bara gräva upp brunnar.  I vårt projekt schaktades tio brunnskonor upp och redan där kämpade entreprenören med inläckage från ån som ligger bredvid.

För att kunna ha full flexibilitet under utförandet krävdes dessutom att det ohärdade flexibla fodret skulle kunna hålla sig i minst en månad innan den måste dras in och härdas.

- En del av ledningssträckan gick genom nöjesparken Liseberg och där skulle entreprenören vara så lite som möjligt. Dessutom var det krav på att arbetet skulle göras när parken är stängd och inga evenemang eller ombyggnation var på gång.

Fyra upphandlingar
Vid projektstarten valdes en del av ledningssträckan ut för rensning och filmning under hösten 2015. Mellan 2016 och 2018 skedde projektering och upphandling och det behövdes fyra upphandlingar för att projektet skulle kunna genomföras. Det gjorde att projektet flyttades fram ett år på grund av budget och omprioriteringar. Sista upphandlingen slutade med kontraktpåskrivning i början av december 2018 av Avloppsrallarna. 

- Entreprenören planerade och organiserade genomförande i början av 2019. Pluggningen av ledningen och överpumpning installerades i början av april 2019 och slutbesiktning skedde måndagen 17 juni.

 Kontraktsumman var 13,9 Mkr.

Västlänken tillkom
- Under tiden beställde vi 95 meter tillkommande sträcka, som ingår i de 1120 metrarna, som skedde i samband med ombyggnation av avloppsledningen inför Västlänken vid Örgrytemotet för 1,7 miljoner. Spolningen och rensningen av ledningen var mycket mer omfattande än vi trodde och det var bara en reglerad post i anbudet. Dessutom var det mycket mer inläckage i ledningen och brunnar än vi hade uppmätt och uppskattat under 2015.

Hittills går projektet på 16,7 miljoner, men kommer troligtvis att öka i slutänden.

- Det var ett svårt och unikt projekt för både oss och entreprenören och vi har lärt oss mycket under upphandling och genomförande av projektet. Vi är mycket nöjda med hur projektet till slut har genomförts, säger Antje Koppen.

Bra samarbete
- Under projektet krävdes mycket avstämning och ett bra samarbete mellan vår driftenhet, Liseberg och entreprenören som alla tycker man har lyckats med. Entreprenören fick även ta hänsyn till en byggarbetsplats, Peabs nya kontor, som var på gång under projekttiden och blev insläppt i deras arbetsområde. Vi har försökt blanda in alla aktörer i ett tidigt skede, redan under projekteringen, för att kunna genomföra projektet så smidigt som möjligt.  

Provbitar från fyra sträckor har tagits och skickats in till RISE för undersökning av 3-punktsböj, korttid och reststyrenhalt.

- Vi har inte fått alla resultat än men på två sträckor är det godkänt resultat.