Skip to main content

Avloppsrallarna AB

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

POLICY FÖR KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

POLICY

Avloppsrallarna AB:s ledning har fastställt en kvalitetspolicy, en miljöpolicy samt en arbetsmiljöpolicy i vilka vi klargör företagets inställning och handlande när det gäller kvaliteten på våra/tjänster samt inriktning vad gäller vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.

Dessa policy är utgångspunkt vid fastställande av våra kvalitets- miljö- och arbetsmiljömål. De utvärderas minst årligen av högsta ledningen så att de är anpassade till ändrade förhållanden och ny information, se Agenda ledningens genomgång.

Våra policy är kommunicerade internt samt finns tillgängliga för våra intressenter på vår hemsida. Alla inom företaget har ett gemensamt ansvar för att vi uppfyller våra policys.

KVALITETSPOLICY

Avloppsrallarna AB är specialister på schaktfri renovering av dag- och spillvattensystem. Vårt kvalitetsarbete syftar till att ge kunderna minimal störning under arbetet, kostnadseffektiva lösningar som är lätta att underhålla och som präglas av hög kvalitet. Sammantaget ger vi kunden kvalitetssäkrade lösningar med låg livscykelkostnad.

Kvalitetsarbetet ska präglas av kundfokus och innefatta alla led i verksamheten. Medarbetarnas kunnande och delaktighet är den viktigaste resursen i vårt kvalitetsarbete

AVLOPPSRALLARNA:

 • strävar efter att ständigt förbättra medarbetarnas kompetens

 • samverkar med leverantörer för att ha ändamålsenliga lösningar

 • använder bästa tillgängliga utrustning för arbetet
 • förbättrar ständigt vårt kvalitetsarbete för att öka kundnyttan
 • tillser att vi uppfyller tillämpliga krav, lagkrav och andra bindande krav, för verksamheten

MILJÖPOLICY

Hos Avloppsrallarna ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Medarbetarnas kunnande och delaktighet är den viktigaste resursen i vårt miljöarbete

AVLOPPSRALLARNA SKA:

 • uppfylla tillämpliga krav, lagkrav och andra bindande krav, för verksamheten
 • arbeta för att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och de betydande miljöaspekterna; förbrukning av fossila bränslen, förbrukning kemikalier och gifter och avfallshantering i synnerhet
 • sträva efter att ständigt förbättra medarbetares kompetens och leverantörers och kunders medvetenhet inom området

ABETSMILJÖPOLICY

Avloppsrallarna AB är specialister på schaktfri renovering av dag- och spillvattensystem. Omsorgen om våra medarbetares hälsa och omsorg och minimal störning för våra kunder kommer i första hand när vi planerar och genomför våra uppdrag.

ARBETSMILJÖARBETET INNEFATTAR ALLA LED I VERKSAMHETEN. DET INNEBÄR ATT:

 • vi arbetar med att förebygga och minimera risker i arbetet
 • vi gör riskanalyser för alla uppdrag, inklusive risker för kundens personal och för allmänheten, samt upprättar en arbetsmiljöplan för varje arbete
 • medarbetarnas kunnande och delaktighet är en del i vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar därför ständigt att öka medarbetarnas förståelse för riskerna i arbetet, samt vikten av att följa arbetsmiljöplanerna
 • vi samverkar med leverantörer för att använda den för arbetsmiljön bästa tillgängliga utrustningen, de lämpligaste materialen, kemikalierna och metoderna
 • uppfylla tillämpliga krav, lagkrav och andra bindande krav, för verksamheten
 • vi ständigt strävar efter att förbättra vårt arbetsmiljöarbete

VI ÄR CERTIFIERADE I ENLIGHET MED ISO 9001, ISO 14001 UTFÄRDAT AV SCAB (SVENSK CERTIFIERING)

Klicka på certifikaten nedan för mer info ( öppnas i nytt fönster )
ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

Medlemmar i


Vi är medlemmar i följande organisationer och lever upp till deras krav och certifieringar, allt för att leverera bästa tjänst/produkt till våra beställare.
Våra medlemskap